Algemene verkoopsvoorwaarden

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn overeengekomen tussen: 

De vennootschap KALAS Sportswear, s.r.o., Id.Nr.Or.: 62525093, gevestigd te Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., ID: 04472462, gevestigd te Měšická 276, 390 02 Tábor, Tjechië, Sports Brands & Domains, s.r.o., ID.: 04472471, gevestigd te Botičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praag 2, KALAS Wear Ltd., ID:08697266, statutaire zetel: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND en de vennootschap KALAS Benelux bvba, met ondernemingsnummer BE0549.775.709, met statutaire zetel te Bouwelsesteenweg 10 D, 2560 Nijlen (hierna ook „KALAS“),
Hierna “de Verkoper” genoemd
Enerzijds,
En:
Elke persoon die een aankoop via de website van de verkoper op het webadres www.kalas.be (hierna “de Website”) wil verrichten,
Hierna “de Klant” genoemd
Anderzijds

Artikel 1


Onderwerp van de Verkoopsvoorwaarden en basisbegrippen
1. Deze verkoopsvoorwaarden (hierna ook „Verkoopsvoorwaarden“) werden uitgegeven in overeenstemming met het bepaalde in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” uit het Wetboek van Economisch Recht (hierna: WER) door de KALAS BENELUX BVBA, met ondernemingsnummer BE0549.775.709, en met statutaire zetel te Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen (hierna ook „KALAS“) als fabrikant van sportkleding en exploitant van een internetwinkel geplaatst op de webpagina www.kalas.be (hierna ook als „E-shop“ of „Internetwinkel“) en regelen de wederzijdse contractuele betrekkingen bij de verkoop van goederen door middel van internethandel en bij productie op maat op bestelling ontstaan op grond van een koopovereenkomst (hierna ook „Koopovereenkomst“ of „Overeenkomst“) gesloten tussen de Verkoper en de klant als koper (hierna ook „Klant“).
2. Door het sluiten van de Koopovereenkomst worden deze Verkoopsvoorwaarden een integraal onderdeel ervan.
3. De Koopovereenkomst komt tot stand hetzij via een elektronische bestelling van de Klant in de E-shop, waarin de Verkoopsvoorwaarden van de Verkoper worden geaccepteerd, hetzij via een bestelling van de Klant voor de zogenaamde productie op maat, die door de Verkoper wordt vervaardigd op verzoek van de Klant volgens het aanbod van de Verkoper of volgens speciale afspraken van de Verkoper met de Klant (hierna ook "Productie op maat").
4. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn toegankelijk op de website van de Internetwinkel en maken zo de archivering en reproductie ervan voor de Klanten mogelijk. Ze worden ook bijgevoegd aan de orderbevestiging door de Verkoper in het geval van een bestelling geplaatst in de Internetwinkel of aan het aanbod van de Verkoper in het geval van Productie op maat.
5. Afwijkende bepalingen in de Koopovereenkomst hebben voorrang op deze Verkoopsvoorwaarden.
6. Deze Verkoopsvoorwaarden maken een integraal deel uit van de Koopovereenkomst en de contractuele partijen zijn verplicht deze na te leven, aangezien zij deze Verkoopsvoorwaarde zonder voorbehoud hebben aanvaard.
7. Tenzij anders bepaald in de individuele bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn deze voorwaarden van toepassing in overeenstemming met artikel 1, alinea 1 zowel op via de E-shop gesloten contracten als op Contracten voor Productie op maat.

Artikel 2


Sluiten van de Koopovereenkomst
1. Het productaanbod is bestemd voor normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Artikel 1649bis BW definieert definieert ‘consument’ als volgt: “iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt”.
Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper worden gewijzigd. Het aanbod wordt telkens met de grootste zorg samengesteld.

De foto’s die eventueel bij de voorstelling van de producten worden weergegeven zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product garanderen en stellen, in bepaalde gevallen, presentatiesuggesties voor waarvan het geheel aan elementen op de foto niet systematisch voor verkoop wordt aangeboden.

Het is echter mogelijk dat de informatie niet volledig, foutief of up-to-date is. Om misverstanden te vermijden, verzoeken wij u op voorhand contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor materiële fouten, typefouten of drukfouten.
2. In het geval van een bestelling in de E-shop van de Verkoper, die wordt geëxploiteerd op de Website, wordt de Koopovereenkomst gesloten op het moment van het verzenden van de bestelling door de Klant, nadat hij het bestelformulier heeft ingevuld.
Informatie over individuele technische stappen bij het invullen van de bestelling wordt kenbaar uit het bestelproces in de Internetwinkel. De klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te controleren en indien nodig te corrigeren, voordat deze wordt verzonden. Door te klikken op de knop "BESTELLING VERZENDEN" wordt de bestelling verzonden.
3. In het geval van Productie op maat wordt de Verkoopsovereenkomst gesloten
door voorbehoudsloze bevestiging van de bestelling door de Verkoper aan de Klant. Een wilsuiting van de Verkoper, die aanvullingen, opmerkingen, beperkingen of andere wijzigingen in de bestelling van de Klant bevat, wordt beschouwd als een nieuw aanbod om het contract te sluiten. De Klant is dan verplicht dit onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen te accepteren, of is verplicht een tegenaanbod te doen. In dat geval wordt de Koopovereenkomst alleen gesloten, als de partijen het eens zijn over de volledige inhoud ervan.
4. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling bevestigt de Verkoper ontvangst van de bestelling met een e-mail, die gestuurd wordt naar het in de bestelling opgegeven e-mailadres van de klant. Als de Verkoper niet de aanvaarding de bestelling aan de klant bevestigt of als de Verkoper binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling niet contact met de klant opneemt over afwijkingen van de bestelling, wordt de Koopovereenkomst niet gesloten. De informatie, die in de bestelling wordt verstrekt door de Klant, wordt door de Verkoper als correct beschouwd en de nauwkeurigheid ervan wordt op geen enkele manier geverifieerd door derden.
5. De Verkoper heeft het recht om in verband met het type bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, verzendkosten), de bestelling naar eigen goeddunken te verifiëren bij de Klant, (via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld in de bestelling) en de Klant is in dat geval verplicht de bestelling te bevestigen. Anders wordt de bestelling als niet geplaatst beschouwd en wordt er geen rekening mee gehouden.
6. De Klant gaat bij het sluiten van de Koopovereenkomst akkoord met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in de datatransmissie of voor kosten, die de Klant maakt in verband met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand. De kosten in verband met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand (telefoon, internet, enz.) voor de uitvoering van de bestelling zijn in normale grootte, afhankelijk van het tarief van de telecommunicatiediensten, die door de Klant worden gebruikt.
7. De Klant erkent, dat alle aanbiedingen voor de verkoop van goederen, die in de E-shop zijn geplaatst, niet bindend zijn en de Verkoper niet verplicht is om een Koopovereenkomst voor deze goederen aan te gaan, zelfs als de Klant al een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3


Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden
1. Bij een bestelling kan de prijs van goederen in de E-shop van de vennootschap de Verkoper als volgt worden betaald:
a) ofwel contantloos online met betaalkaart via de online betalingsgateway bij het plaatsen van de bestelling;
b) of contant onder rembours op een door de Klant in de bestelling aangegeven plaats bij levering van goederen via een door de Verkoper gekozen partner;
c) of contant of met betaalkaart onder rembours op een door de klant bij de bestelling aangegeven plaats bij levering van de goederen via een door de Verkoper gekozen partner;
d) of contant of met betaalkaart op het bedrijfsterrein van de Verkoper op het adres Bouwelsesteenweg 10 D, 2560 Nijlen tijdens de persoonlijke afhaling van de bestelde goederen.
2. De Klant erkent dat alle prijzen van individuele producten die worden vermeld in de E-shop, inclusief het relevante btw-tarief zijn, doch exclusief de leveringskosten. De E-shop bevat tevens informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen. De informatie over de kosten in verband met de levering van goederen, die in de E-shop worden vermeld, zijn enkel geldig in gevallen waarin de goederen op het grondgebied van de België worden geleverd.
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan goederen en prijzen in de E-Shop door te voeren.
4. Als overeengekomen is om de aankoopprijs van de goederen en kosten in verband met de levering van goederen te betalen voorafgaande aan de levering van de goederen, ontvangt de klant elektronisch op het e-mailadres opgegeven in de bestelling of in de gebruikersaccount een bevestiging van de betaling van de aankoopprijs.
5. Naast de prijs van de goederen is de Klant verplicht om de vennootschap de Verkoper ook de kosten in verband met de levering van de goederen in het overeengekomen bedrag te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs die per e-mail aan de Klant wordt doorgestuurd ook de kosten verbonden aan de levering van goederen.
6. De Verkoper zal een betalingsdocument (factuur) afgeven met betrekking tot betalingen op basis van de Koopovereenkomst. De factuur bevat in het bijzonder de aanduiding van de Verkoper en de Klant, specificatie van de soort en het aantal goederen, factuurdatum, aankoopprijs, de BTW, vervaldatum van de aankoopprijs, rekeningnummer van de Verkoper, verzendkosten en andere administratieve kosten ten laste van de Klant.
7. Tenzij anders vermeld in de Koopovereenkomst of bepaald door deze Verkoopsvoorwaarden, worden de vervaldatum van de koopprijs en de overeengekomen gerelateerde kosten voor goederen onder rembours gegeven op het moment van ontvangst van de goederen door de Klant, voor goederen, die worden afgehaald door de Klant op de Ophaalplaats door ontvangst van de goederen, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen. Bij een niet-contante betaling binnen 3 (drie) dagen vanaf de datum van verzending van de bestelling volgens deze Verkoopsvoorwaarden. Bij betaling door middel van niet-contante overboeking wordt de koopprijs beschouwd als betaald op het moment waarop de Verkoper het overeengekomen bedrag ontvangen heeft op haar bankrekening.
8. De klant verwerft het eigendomsrecht op de goederen na volledige betaling van de aankoopprijs, inclusief de gerelateerde kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4


Leveringsvoorwaarden
1. De goederen worden geleverd aan de Klant volgens de methode die hij heeft gekozen bij het plaatsen van een bestelling in de Internetwinkel of volgens de afspraak tussen de Verkoper en de Klant bij het sluiten van de Koopovereenkomst in het geval van Productie op maat.
2. Bij het kiezen van een persoonlijke afhaling van goederen op het afhaalpunt, is de klant verplicht altijd te wachten op het versturen van een bevestigende e-mail waarin staat, dat de bestelde goederen gereed zijn voor afhaling. De bestelde goederen zijn klaar voor afhaling op dit afhaalpunt voor een periode van 10 (tien) werkdagen vanaf de datum van verzending van de bevestigingse-mail over een mogelijke afhaling van de goederen. Als de goederen door de Klant niet worden opgehaald binnen de vooropgestelde termijn van 10 werkdagen na het verzenden van de bevestigingse-mail, wordt de bestelling beschouwd als niet uitgevoerd en wordt deze als niet bestaand aanzien. De Verkoper is in dat geval verplicht de aankoopprijs binnen 14 (veertien) werkdagen terug te storten op de bankrekening van de Klant, waarvan de aankoopprijs werd betaald.
3. De overdracht van het risico van schade aan de goederen vindt plaats in het geval van persoonlijke afhaling van goederen in het productiebedrijf van de Verkoper op het moment van de levering van de goederen aan de Klant. In het geval van levering van de goederen aan de klant via een door de Verkoper gekozen partner voor vervoer gaat het risico van beschadiging van de goederen over op het moment van de overhandiging van de goederen aan de Verkoper gekozen partner voor vervoer.

Artikel 5


Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten
Garantievoorwaarden
1. De rechten en verplichtingen van de contractuele partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken, inclusief de garantieaansprakelijkheid van de Verkoper, zijn onderhevig aan de bepalingen dienaangaande opgenomen in afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten van het Burgerlijk Wetboek (artikels 1649bis – 1649octies BW).
2. De Verkoper is jegens de Klant verantwoordelijk voor het feit, dat op het moment, dat de Klant de goederen heeft overgenomen:
a) de goederen de door partijen overeengekomen kenmerken vertonen en, bij gebreke van een overeenkomst, de door de Verkoper beschreven kenmerken vertonen;
b) de goederen geschikt zijn voor het doel, dat door de Verkoper voor het gebruik ervan wordt vermeld, of waarvoor dergelijke goederen normaal worden gebruikt.
3. De rechten voortvloeiende uit gebrekkige uitvoering komen niet toe aan de Klant, als de Klant vóór het overnemen van de goederen wist, dat de goederen een defect vertoonden, of als de Klant het defect zelf veroorzaakte. De Verkoper is niet aansprakelijk voor defecten veroorzaakt door normale slijtage of niet-naleving van de gebruiksinstructies voor de goederen.
4. De Klant is gerechtigd om het recht op grond van gebreken, die zich aan de goederen voordoen, geldend te maken binnen 24 (vierentwintig) maanden na ontvangst van de goederen. Als de goederen vervoerd werden in overeenstemming met de Koopovereenkomst, loopt de garantieperiode vanaf de levering van de goederen naar de in de bestelling gespecificeerde plaats, anders vanaf de ontvangst van de goederen door de Klant bij persoonlijke afhaling.
5. Als de Klant het recht voortvloeiend uit gebrekkige uitvoering uitoefent, zal de Verkoper dit bevestigen, wanneer hij het recht heeft uitgeoefend, evenals de reparatie van de goederen en de duur ervan.
6. Als de Klant het recht op grond van gebrekkige uitvoering uitoefent en als er sprake is van een wezenlijke schending van het koopcontract, heeft de klant het recht op:
a) herstelling van het gebrek door levering van nieuwe goederen zonder defect of levering van ontbrekende goederen,
b) herstelling van het gebrek door de goederen te repareren,
c) een redelijke korting op de aankoopprijs,
of d) om de Koopovereenkomst op te zeggen.
7. De klant zal de Verkoper bij de kennisgeving van het gebrek laten weten, welk recht hij heeft gekozen, of zonder onnodige vertraging na kennisgeving van het gebrek. De Klant kan zonder toestemming van de Verkoper de gemaakte keuze niet wijzigen; dit is niet van toepassing, indien de Klant heeft verzocht om herstelling van een gebrek, dat onherstelbaar blijkt te zijn. Als de Verkoper de gebreken niet binnen een redelijke termijn verhelpt of als de Klant wordt meegedeeld, dat de Verkoper de gebreken niet verhelpt, kan de Klant in plaats van de verhelping van het gebrek een redelijke korting op de aankoopprijs vragen, of het contract herroepen.
8. Als de Klant op tijd het recht op grond van gebrekkige uitvoering uitoefent en als er sprake is van een onwezenlijke schending van het Koopcontract, heeft de Klant het recht op herstelling van het gebrek of op een redelijke korting op de aankoopprijs:
9. Als de Verkoper het gebrek aan de goederen niet op tijd herstelt of het gebrek aan de goederen weigert te verhelpen, kan de klant een korting op de aankoopprijs vragen of zich uit de Koopovereenkomst terugtrekken. De Klant kan zonder toestemming van de Verkoper de gemaakte keuze niet wijzigen;
10. Indien de Klant gebreken aan de goederen vaststelt, moet hij deze elektronisch bij de Verkoper claimen via e-mail info@kalas.be of schriftelijk per brief op het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper, onverwijld na het ontdekken van de gebreken. De Klant stuurt de gereclameerde goederen via een postkoerier in de vorm van een pakket naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Artikel 6


Opzegging door de consument van een via de E-shop gesloten koopovereenkomst
1. De klant, die een consument is, heeft het recht om een Koopovereenkomst, die via de E-shop werd gesloten, schriftelijk op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder boete binnen 14 dagen na de datum van levering van goederen, en de Klant is verplicht om de opzegging aan de Verkoper te sturen naar het adres van de statutaire zetel van KALAS of naar het e-mailadres: support@kalas.cc.
2. In geval van terugtrekking uit de Overeenkomst is de Klant verplicht om zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen vanaf de terugtrekkingsdatum, de van de Verkoper ontvangen goederen te verzenden naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De klant retourneert de goederen op tijd, als hij de goederen naar de Verkoper verzendt binnen deze termijn of deze aflevert op het punt van de persoonlijke afhaling. De kosten in verband met het retourneren van goederen zijn voor rekening van de Klant.
3. De Klant is verplicht de goederen, die na de terugtrekking uit de Overeenkomst aan de Verkoper worden geretourneerd, ongebruikt, onbeschadigd in originele onbeschadigde verpakking en compleet zoals door de Verkoper geleverd te retourneren. De Klant stuurt een kopie van het aankoopbewijs met de goederen mee. Rembourszendingen van de geretourneerde goederen worden door de Verkoper niet geaccepteerd.
4. In geval van herroeping van de Koopovereenkomst zal de Verkoper zonder onnodige vertraging de betaalde koopprijs terugbetalen aan de Klant, uiterlijk 14 (veertien) dagen vanaf de datum, waarop het bericht over de terugtrekking uit de Overeenkomst aan de Verkoper werd geleverd, inclusief de bezorgkosten, die zij op basis van de Koopovereenkomst van de Klant heeft ontvangen, en wel op dezelfde manier, als waarop zij de gelden heeft ontvangen.
5. De Klant is jegens de Verkoper aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die is ontstaan als gevolg van een andere behandeling van deze goederen, dan die nodig is om de goederen te behandelen met betrekking tot de aard en de eigenschappen ervan. Als de geretourneerde goederen beschadigd, versleten of gedeeltelijk verbruikt zijn, heeft de Verkoper recht op vergoeding jegens de Klant. De Verkoper heeft het recht om de ontstane schade eenzijdig te verrekenen met de aanspraak van de Klant op de terugbetaling van de aankoopprijs.
6. De Klant neemt kennis, dat de Koopovereenkomst niet kan worden opgezegd, met name als het een contract betreft voor levering van goederen, die aangepast werden volgens de wensen van de Klant of voor zijn persoon, evenals goederen, die geleverd werden in een gesloten verpakking, die de Klant uit de verpakking heeft verwijderd en deze om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden.

Artikel 7


Bijzondere bepalingen voor productie op maat
1. In het geval van productie op maat kan de prijs van de goederen als volgt worden betaald:
a) hetzij contant of met betaalkaart bij de persoonlijke afhaling van de bestelde goederen in de gebouwen van de Verkoper op het adres te Bouwelsesteenweg 10 D, 2560 Nijlen,
of b) door niet-contante overboeking op basis van een factuur, die door de Verkoper aan de klant heeft afgegeven, waarbij de factuur voldoen moet aan de vereisten van een belastingdocument.
2. Bij productie op maat heeft de Verkoper het recht om een voorschot van maximaal 100% (honderd procent) van de koopprijs te eisen. Voor deze doeleinden wordt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling een voorschotfactuur opmaakt, te betalen binnen 7 (zeven) dagen na de datum van uitgifte. Vergoeding van de aanbetaling is een voorwaarde voor het starten van de productie op maat. Als de aanbetaling niet aan de Verkoper betaald wordt in de vastgestelde grootte en op tijd, heeft de Verkoper het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, waarbij zij gerechtigd is om de intrekkingsverklaring elektronisch te sturen naar het e-mailadres van de Klant. In het geval van elektronische verzending van de terugtrekking uit de Overeenkomst naar het e-mailadres van de Klant wordt als de dag van levering van de herroeping de 3e (derde) werkdag beschouwd volgend op de dag, waarop de terugtrekking naar de Klant werd gestuurd.
3. In het geval van productie op maat is de Klant verplicht de betaling van de integrale prijs van de goederen volgens de vorige alinea uiterlijk bij ontvangst van de goederen te betalen. De Verkoper zal de goederen niet aan de klant geven, als de volledige koopprijs niet is betaald. Indien de Klant de integrale betaling van de Koopprijs 5 (vijf) dagen na dag, waarop de Verkoper hem daartoe uitnodigt, niet heeft betaald, heeft de Verkoper het recht om zich uit de Overeenkomst terug te trekken, evenals in de vorige paragraaf en het recht om het betaalde voorschot voor zichzelf te houden als contractuele boete. Het behouden van het betaalde voorschot laat het recht van de Verkoper onverlet om van de Klant vergoeding te vorderen voor de schade, die haar werd toegebracht door het niet nakomen van de verplichting van de Klant.
4. De Klant erkent dat het niet mogelijk is om zich terug te trekken uit een Overeenkomst inzake levering van goederen, die specifiek vervaardigd of gewijzigd werden volgens de wensen van de Klant.
5. De Klant erkent, dat de monstercollectie met kleuren vermeld in het aanbod, op de Website of in de E-shop van de Verkoper mogelijk niet volledig overeenkomt met de werkelijke kleur vanwege de resolutie van het weergaveapparaat of afhankelijk van het gebruik van het geselecteerde materiaal voor de productie van de goederen. Op voorwaarde, dat de Verkoper zal handelen in overeenstemming met de Overeenkomst en het overeengekomen materiaal en de overeengekomen kleur zal gebruiken bij de productie van de bestelde goederen, heeft de Klant niet het recht om de goederen te reclameren wegens een gebrek in die zin, dat de kleur van de goederen niet precies overeenkomt met de subjectieve vereisten van de Klant.
6. Indien de Verkoper voor de productie van goederen een gecontracteerd materiaal gebruikt en de goederen levert in de overeengekomen kleur/kleuren, wordt aangenomen, dat de goederen de overeengekomen eigenschappen bezaten, toen ze aan de Klant werden overgedragen.
7. De Klant erkent, dat de door de Verkoper verstrekte monstercollectie met maten slechts indicatief is, en dat de maten enigszins kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde materiaal en de snit. In het geval, dat de Verkoper de Klant een dienst biedt bestaande uit het verzenden van een monstercollectie met maten van de goederen, erkent de Klant, dat er slechts sprake is van een monsterserie van maten en dat de maten van elk verschillend type goederen kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte materiaal en de verschillende snit van de goederen. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten op de gebreken van de goederen uit te oefenen, als de maat van de goederen afwijkt van de maat van het monster, dat door de Klant werd ontvangen voorafgaande aan de bestelling van de goederen van de Productie op maat om deze te testen.

Artikel 8


Bescherming van persoonsgegevens
1. De klant gaat er akkoord mee, dat bij bestelling en overname van de goederen, evenals bij registratie in de Internetwinkel (gebruikersaccount) gegevens moeten worden ingevuld, die de aard van persoonlijke gegevens kunnen hebben. De klant gaat er akkoord mee, dat de Verkoper de persoonlijke gegevens van de klant vermeld bij de bovenstaande activiteiten gedurende onbepaalde tijd verzamelt, verwerkt en opslaat in zijn hoedanigheid van geregistreerde beheerder van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement. De Verkoper heeft het recht om dit te doen voor de duur en in de omvang nodig om alle activiteiten uit te voeren, die verband houden met het sluiten van de Koopovereenkomst, met name ten behoeve van afhandeling van de bestelling van de Klant, evenals ten behoeve van alle handelingen, die verband houden met de contractuele betrekking en daarop aansluiten.
2. De Klant is zich ervan bewust, dat hij zijn instemming met de verwerking van gegevens vrijwillig geeft en deze op elk moment kan intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving bezorgd aan de Verkoper. De klant behoudt gedurende de periode, waarvoor de toestemming wordt verleend, het recht op toegang tot alle persoonlijke gegevens betreffende zijn persoon. Verder heeft de Klant het recht om uitleg, correctie, verwijdering van een gebrekkige toestand, verwijdering of blokkering van persoonsgegevens te eisen. Hij heeft tevens het recht om zich met een voorstel te wenden tot het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. Dit laat het recht op schadevergoeding van de Verkoper onverlet, met name in het geval, dat de Verkoper ten gevolge van herroeping van de toestemming of ten gevolge van correctie, verwijdering of blokkering van persoonsgegevens haar verplichtingen voortvloeiende uit een rechtsbetrekking overeengekomen met een derde niet kon nakomen. De klant heeft het recht om informatie op te vragen, welke persoonsgegevens over hem de Verkoper verwerkt, dit in de omvang vastgesteld door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement. Informatie over deze gegevens zal de Verkoper te allen tijde op schriftelijk verzoek verstrekken tegen een adequate vergoeding, die niet hoger is dan de kosten, die nodig zijn om dergelijke informatie te verstrekken. De Klant verbindt zich ertoe de Verkoper onverwijld te informeren over wijziging van de verstrekte gegevens.
3. De klant bevestigt, dat de verstrekte persoonlijke gegevens juist en waar zijn en vrijwillig worden verstrekt. Voor andere doeleinden, dan die gespecificeerd zijn in deze Verkoopsvoorwaarden, verwerft of verwerkt de Verkoper de persoonsgegevens van de klant niet en distribueert deze niet aan derden zonder toestemming van de Klant (met uitzondering van personen, die goederen distribueren en vervoeren, personen, die zorg dragen voor boekhoudkundige verwerking van de betaling, personen, die de Verkoper vertegenwoordigen in verband met de verkoop van goederen). Deze verplichting is niet van toepassing op gegevens, die volgens de geldende wetgeving kunnen worden geëist door overheidsinstanties.
4. De Verkoper kan de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant toevertrouwen aan een derde, die als verwerker functioneert, voor zover dit nodig is om het doel van de verwerking van persoonsgegevens te bereiken.
5. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde gegevensbank. Persoonsgegevens worden verwerkt in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze. De Verkoper garandeert de veiligheid van de verstrekte gegevens.
6. De Klant gaat akkoord met het opslaan van zogenaamde cookies op zijn computer. Cookies zijn kleine bestanden, die de provider en de bestellers van reclame, die weergegeven wordt op een webpagina, om de computer van de gebruiker te identificeren in het kader van de communicatie van de gebruiker met diens webpagina en voor eventueel gebruik van bepaalde functies van de Website. In het geval, dat het mogelijk is om op de Website een aankoop te doen en aan de verplichtingen van de Verkoper voortvloeiende uit de koopovereenkomst te voldoen, zonder dat zogenaamde cookies opgeslagen worden in de computer van de Klant, kan de klant de toestemming volgens de voorafgaande zin op elk moment intrekken.
7. De gesloten Koopovereenkomst wordt door de Verkoper alleen gearchiveerd met het oog op een succesvolle uitvoering ervan, in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement, en is niet toegankelijk voor derden. De koopovereenkomst wordt gesloten en gearchiveerd in elektronische vorm. Door de bestelling naar de Verkoper te sturen bevestigt de Klant, dat hij met deze Verkoopsvoorwaarden kennis heeft genomen, ermee onvoorwaardelijk akkoord gaat in de bewoording, die geldig is op het moment van de verzending van de bestelling naar de Verkoper, deze accepteert en zal naleven. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de Klant en de Verkoper in de bewoording geldig op de dag van de uitvoering (verzending) van de bestelling door de Klant, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9


Andere bepalingen
1. De Verkoper heeft het recht om haar vorderingen op de klant eenzijdig te verrekenen, en wel door schriftelijke mededeling van de verrekening ervan. De klant heeft niet het recht om zijn vorderingen op de Verkoper eenzijdig te verrekenen.
2. De Klant heeft het recht om zijn vorderingen op de Verkoper of de gesloten Overeenkomst over te dragen aan een derde of zijn vorderingen op de Verkoper te verpanden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
3. De Verkoper is gerechtigd de betaalde koopsom van de Klant in te houden ingeval zij een vordering op de Klant registreert, zolang de vordering van de Verkoper op de Klant in aanmerking komt voor verrekening. De Verkoper is verplicht de Klant per e-mail op de hoogte te stellen van het inhouden van de betaalde aankoopprijs op het e-mailadres van de Klant, dat in de bestelling wordt vermeld.

Artikel 10


Slotbepalingen
1. De gesloten Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld, in welk geval communicatie per e-mail of fax ook als schriftelijke vorm wordt beschouwd, tenzij partijen in de Koopovereenkomst anders overeenkomen. Dergelijke aanvullingen van of wijzigingen aan de Overeenkomst dienen door de wederpartij te worden bevestigd. Indien de contractuele partijen overeenkomen het contract telefonisch aan te vullen of te wijzigen, zijn zij verplicht deze afspraak binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk te bevestigen.
2. Op de rechtsbetrekkingen en eventuele geschillen, die voortvloeien uit de tussen de Verkoper en de klant gesloten koopovereenkomst, is het Belgische recht van toepassing, Als contracttaal geldt het Nederlands. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van België met lokale jurisdictie volgens de statutaire zetel van de vennootschap de Verkoper. Dit laat de rechten van de consument, die voortvloeien uit algemeen bindende wettelijke voorschriften, onverlet.
3. De Verkoper heeft het recht om deze Verkoopsvoorwaarden op elk moment gedurende de looptijd van het contract eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval is de vennootschap de Verkoper verplicht om de Klant over de wijziging schriftelijk te informeren. Als de Klant het niet eens is met een dergelijke wijziging van de Verkoopsvoorwaarden, heeft hij het recht om het contract schriftelijk op te zeggen binnen 10 (tien) dagen vanaf de datum, waarop de informatie over de wijziging werd betekend, met vermelding van de reden, binnen een opzegtermijn van één maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand, waarin de Verkoper de opzegging ontvangt op het adres van haar statutaire zetel en eindigt door het verstrijken van de laatste dag van deze kalendermaand. Indien de Klant de overeenkomst niet binnen de vastgestelde termijn opzegt, wordt hij geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met de wijziging van de Verkoopsvoorwaarden.
4.    Indien de Verkoper niet zou reageren op de klacht van de Klant, kan deze laatste ervoor opteren om het geschil voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst, het unieke loket voor consumenten met klachten. Deze Consumentenombudsdienst is te bereiken via haar website https://consumentenombudsdienst.be/nl