Privacybeleid

De vennootschap KALAS Sportswear, s.r.o., Id.Nr.Or.: 62525093, gevestigd te: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., ID: 04472462, gevestigd te Měšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., ID.: 04472471, gevestigd te Botičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praag 2, KALAS Wear Ltd., ID:08697266, statutaire zetel: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND en de vennootschap KALAS Benelux Bvba, ID: BE 0549.775.709, statutaire zetel: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen (hierna ook „KALAS“), 

als gezamenlijke beheerders van uw persoonsgegevens in de zin van art. 26 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (hierna ook "AVG") 

Hierna “de Verkoper” genoemd

Enerzijds,

En:

Elke persoon die een aankoop doet via de website van de Verkoper (hierna “de Website”) genoemd, 

Hierna “de Klant” genoemd

Anderzijds 

 

De Verkoper deelt de Klant in overeenstemming met artikel 13 van de AVG de volgende informatie mee:

De Verkoper zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken, die vermeld werd in de bestelling, en wel als volgt: 

Indien de Klant een natuurlijke persoon is: naam, achternaam, maten, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mail.

Indien de Klant een rechtspersoon is: naam, achternaam, functie, telefoonnummer en e-mail van de persoon, die gemachtigd is om namens de Klant te handelen.

De persoonsgegevens worden verwerkt om juridische redenen en wegens de noodzaak voor uitvoering van de onderhavige overeenkomst die tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten ingevolge de aankoop. 

De Verkoper is overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b) van de AVG gerechtigd om de bovenvermelde persoonsgegevens zonder toestemming van de Klant te verwerken.

De persoonsgegevens van de Klant worden door de Verkoper verwerkt voor een periode die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

In ieder geval zullen de persoonsgegevens van de Klant niet langer dan 15 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwerkt worden door de Verkoper.

De persoonsgegevens van de Klant worden 15 jaar bijgehouden, dit om de legitieme belangen van de Verkoper in een eventueel gerechtelijk geschil te beschermen betreffende de aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Klant.

Het verstrekken van de persoonsgegevens door de Klant is een vereiste die moet worden vermeld in het desbetreffende contract. De Klant is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Indien deze echter niet verstrekt worden, kan de betreffende overeenkomst met de Verkoper niet worden gesloten.

De Verkoper garandeert dat er geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, zal plaatsvinden bij het verwerken van de persoonsgegevens van de Klant. 

De persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend verwerkt door de medewerkers van de Verkoper of een andere persoon die persoonsgegevens voor de Verkoper verwerkt op basis van een met haar gesloten overeenkomst. De persoonsgegevens van de Klant worden tevens verstrekt aan andere ontvangers, met name bedrijven, die transportdiensten verlenen. 

De Verkoper wijst de Klant op de volgende rechten die hem worden verleend door de AVG: 

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Volgens art. 15 van de AVG heeft de Klant het recht om op verzoek een bevestiging van de Verkoper te verkrijgen of de persoonsgegevens van de Klant al dan niet worden verwerkt. 

Als de persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt, heeft de Klant het recht op mededeling van: 

- het doel en de omvang van de verwerking;

- mogelijke ontvangers aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden of zullen worden gesteld;

- de periode waarvoor de  persoonsgegevens zullen worden opgeslagen bij de Verkoper;

- de mogelijkheid om het recht uit te oefenen om bij de Verkoper correctie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperkingen op de verwerking ervan aan te vragen;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant; en 

- het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. 

De Klant heeft ook het recht om alle beschikbare informatie over de bron, waaruit de persoonsgegevens zijn verkregen, mede te delen en informatie, of automatische beslissing, inclusief profilering plaatsvindt, gebaseerd op verwerking van persoonsgegevens. 

De Klant heeft het recht om gratis de eerste kopie van diens verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. 

De Verkoper heeft het recht om voor extra kopieën een redelijke vergoeding in rekening te brengen, die overeenkomt met de administratieve kosten.

 

Recht om onjuiste gegevens te corrigeren

Volgens art. 16 van de AVG heeft de Klant het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens en op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

 

Het recht op verwijdering van persoonsgegevens

Volgens art. 17 AVG heeft de Klant het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als die gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de uitvoering van de overeenkomst, als de Klant bezwaren maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege de specifieke situatie, en er geen overwegende legitieme reden bestaat voor het verwerken van de persoonsgegevens door de Verkoper.

De Klant heeft ook het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als die persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of als de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor de Verkoper geldt.

  

Het recht om verwerking van persoonsgegevens te beperken

Volgens art. 18 van de AVG heeft de Klant het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Klant, gedurende een periode die de Verkoper in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de Klant verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de Verkoper heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Klant heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de Klant heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verkoper zwaarder wegen dan die van de Klant.

Wanneer de verwerking op grond van de bovenstaande gronden beperkt is, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de Klant of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Een Klant die overeenkomstig één van bovenstaande gronden een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de Verkoper op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Volgens art. 20 AVG heeft de Klant het recht om diens persoonsgegevens van de Verkoper te ontvangen, die de Klant heeft verstrekt met het oog op uitvoering van het betreffende contract, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format, en om overdracht van de gegevens aan een andere beheerder te eisen, als de persoonsgegevens van de Klant op geautomatiseerde manier werden verwerkt, en deze overdracht technisch haalbaar is. De Verkoper zal echter de persoonsgegevens in dit geval niet op geautomatiseerde manier verwerken. 

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Volgens art. 21 AVG heeft de Klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens om redenen die verband houden met diens specifieke situatie, als de persoonsgegevens van de Klant zouden worden verwerkt ten behoeve van legitieme belangen van de Verkoper of een derde. Het indienen van een bezwaar heeft tot gevolg, dat de Verkoper niet langer het recht heeft om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken, tenzij de Verkoper bewijst dat diens belangen (legitieme redenen voor verwerking) voorrang hebben boven de fundamentele rechten en vrijheden van de Klant. 

 

Het recht om niet onderwerp te zijn van een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. 

De Klant heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Het bovenstaande geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

In de hierboven opgenomen punten a) en c) bedoelde gevallen treft de Verkoper passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de Klant, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de Verkoper, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens art. 77 AVG heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, als de Klant van mening is, dat in verband met de verwerking van diens persoonsgegevens de AVG werd geschonden.

De Klant heeft het recht om alle bovenstaande rechten bij de Verkoper uit te oefenen ofwel door middel van een brief, die gestuurd wordt naar het adres Měšická 276, 390 02 Tábor ter attentie van Vladimír Šmola of door middel van e-mail verzonden naar het adres gdpr@kalas.cz

De Verkoper is verplicht om op verzoek van de Klant in verband met de bovenstaande rechten te antwoorden of om aan dit verzoek zonder onnodige vertraging te voldoen, nadat het verzoek aan de Klant zal worden betekend, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek.  

 

Informatie verstrekt aan het gegevenssubject – Potentiële Klanten

De vennootschap KALAS Sportswear, s.r.o., Id.Nr.Or.: 62525093, gevestigd te: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., ID: 04472462, gevestigd te Měšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., ID.: 04472471, gevestigd te Botičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praag 2, KALAS Wear Ltd., ID:08697266, statutaire zetel: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND en de vennootschap KALAS Benelux Bvba., ID: BE 0549.775.709, statutaire zetel: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen (hierna ook „KALAS“), 

als gezamenlijke beheerders van uw persoonsgegevens in de zin van art. 26 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (hierna ook "AVG") 

Hierna “de Verkoper” genoemd

Enerzijds,

En:

Elke persoon die de Website van de Verkoper (hierna “de Website”) bezoekt m.o.o. de eventuele aankoop op de Website, genoemd, 

Hierna “de Potentiële Klant” genoemd

Anderzijds 

 

De Verkoper deelt de Potentiële Klant in overeenstemming met artikel 13 van de AVG de volgende informatie mee:

De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Potentiële Klant, die hij/zij heeft vermeld in het formulier voor het verzenden van aanbiedingen van goederen of diensten van de Verkoper op haar Website, en wel in de omvang: naam, achternaam en e-mailadres.

De persoonsgegevens van de Potentiële Klant worden verwerkt om juridische redenen en wegens de noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst, die tussen de Potentiële Klant en KALAS kan worden gesloten. De Verkoper is dus overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b) van de AVG gerechtigd om de bovenvermelde persoonsgegevens zonder de toestemming van de Potentiële Klant te verwerken.

De persoonsgegevens van de Potentiële Klant worden door de Verkoper verwerkt voor de duur, die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze worden verwerkt, en derhalve tot het sluiten van de beoogde  overeenkomst tussen de Potentiële Klant en de Verkoper , echter niet langer dan vijfjaar vanaf het tijdstip, waarop de Potentiële Klant door de Verkoper of de Verkoper door de Potentiële Klant voor het eerst voor het bovenvermelde doel wordt gecontacteerd, tenzij de Potentiële Klant  gebruik maakt van zijn/haar recht op verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. 

Het verstrekken van de persoonsgegevens van de Potentiële Klant vormt geen wettelijke of contractuele eis van de Verkoper. De Potentiële Klant is niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

Indien deze niet worden verstrekt, zal de Verkoper geen aanbiedingen van goederen of diensten, reclame of andere marketingmededelingen van de vennootschap toesturen. 

Er zal geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaatsvinden bij het verwerken van de persoonsgegevens van de Potentiële Klant. De persoonsgegevens van de Potentiële Klant worden uitsluitend verwerkt door de medewerkers van de Verkoper of een andere persoon, die persoonsgegevens voor de Verkoper verwerkt op basis van een met haar gesloten overeenkomst. De persoonsgegevens van de Potentiële Klant worden niet doorgegeven aan andere ontvangers. 

In verband met de bescherming van persoonsgegevens, verleent de AVG de Potentiële Klant de volgende rechten: 

 

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Volgens art. 15 van de AVG heeft de Potentiële Klant het recht om op verzoek een bevestiging van de Verkoper te verkrijgen of diens persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Als de persoonsgegevens van de Potentiële Klant worden verwerkt, heeft deze laatste het recht op mededeling van: 

- het doel en de omvang van de verwerking;

- mogelijke ontvangers aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden of zullen worden gesteld;

- de periode waarvoor de  persoonsgegevens zullen worden opgeslagen bij de Verkoper;

- de mogelijkheid om het recht uit te oefenen om bij de Verkoper correctie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperkingen op de verwerking ervan aan te vragen;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en 

- het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. 

 

De Potentiële Klant heeft ook het recht om alle beschikbare informatie over de bron, waaruit de persoonsgegevens zijn verkregen, mede te delen en informatie te verkrijgen, of automatische er een besluitvorming, inclusief profilering plaatsvindt, gebaseerd op verwerking van persoonsgegevens. 

De Potentiële Klant heeft het recht om gratis de eerste kopie van diens verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. 

De Verkoper heeft het recht om voor extra kopieën een redelijke vergoeding in rekening te brengen, die overeenkomt met de administratieve kosten.

 

Recht om onjuiste gegevens te corrigeren

Volgens art. 16 van de AVG heeft de Potentiële Klant het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens en op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, die hem/haar betreffen.

 

Het recht op verwijdering van persoonsgegevens.

Volgens art. 17 van de AVG heeft de Potentiële Klant het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het bovenvermelde doel, als hij/zij bezwaren maakt tegen de verwerking van diens persoonsgegevens vanwege diens specifieke situatie, en als er geen overwegende legitieme reden bestaat voor verwerking van de persoonsgegevens. De Potentiële Klant heeft ook het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als deze onrechtmatig worden verwerkt of als deze moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die voor de Verkoper geldt.

 

Het recht om verwerking van persoonsgegevens te beperken

Volgens art. 18 van de AVG heeft de Potentiële Klant het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Potentiële Klant, gedurende een periode die de Verkoper in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de Potentiële Klant verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de Verkoper heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Potentiële Klant heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de Potentiële Klant heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verkoper zwaarder wegen dan die van de Potentiële Klant.

Wanneer de verwerking op grond van de bovenstaande gronden beperkt is, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de Klant of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Een Potentiële Klant die overeenkomstig één van bovenstaande gronden een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de Verkoper op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Als de verwerking van de persoonsgegevens van de Potentiële Klant op de bovengenoemde manier werd beperkt, heeft de Verkoper enkel het recht om de persoonsgegevens van de Potentiële Klant, met uitzondering van de opslag ervan, te verwerken met toestemming van de Potentiële Klant of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of om redenen van een groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

 

 

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Volgens art. 20 van de AVG, heeft de Potentiële Klant het recht om diens persoonsgegevens van de Verkoper te ontvangen, die door de potetiële Klant aan haar werden verstrekt ten behoeve van het bovenvermelde doel, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format, en om overdracht aan een andere beheerder te vragen, als de persoonsgegevens van de Potentiële Klant op geautomatiseerde manier werden verwerkt, en deze overdracht technisch haalbaar zou zijn. De Verkoper zal echter de persoonsgegevens van de Potentiële Klant in dit geval niet op geautomatiseerde manier verwerken. 

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Volgens art. 21 AVG heeft de Potentiële Klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens om redenen, die verband houden met de specifieke situatie, als uw persoonsgegevens zouden worden verwerkt ten behoeve van legitieme belangen van KALAS of een derde. Het indienen van een bezwaar heeft tot gevolg, dat KALAS niet langer het recht heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij zij bewijst, dat haar belangen (legitieme redenen voor verwerking) voorrang hebben boven uw fundamentele rechten en vrijheden.

 

Het recht om niet onderwerp te zijn van een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. 

De Klant heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Het bovenstaande geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

In de hierboven opgenomen punten a) en c), bedoelde gevallen treft de Verkoper passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de Klant, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de Verkoper, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens art. 77 AVG heeft de Potentiële Klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, indien de Potentiële Klant van mening is dat in verband met de verwerking van diens persoonsgegevens de AVG werd geschonden.

De Potentiële Klant heeft het recht om alle bovenstaande rechten bij de Verkoper uit te oefenen of door middel van een brief, die gestuurd wordt naar het adres Měšická 276, 390 02 Tábor ter attentie van Vladimír Šmola of door middel van e-mail verzonden naar het adres gdpr@kalas.cz

De Verkoper is verplicht om op het verzoek van de Potentiële Klant in verband met de bovenstaande rechten te antwoorden of om aan dit verzoek zonder onnodige vertraging te voldoen, nadat het verzoek haar zal worden betekend, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek. 

 

Informatie verstrekt aan het gegevenssubject – cameraopname

 

De vennootschap KALAS Sportswear, s.r.o., Id.Nr.Or.: 62525093, gevestigd te: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., ID: 04472462, gevestigd te Měšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., ID.: 04472471, gevestigd te Botičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praag 2, KALAS Wear Ltd., ID:08697266, statutaire zetel: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND en de vennootschap KALAS Benelux Bvba., ID: BE 0549.775.709, statutaire zetel: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen (hierna ook „KALAS“), 

als gezamenlijke beheerders van uw persoonsgegevens in de zin van art. 26 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (hierna ook "AVG") 

Hierna “de Verkoper” genoemd

Enerzijds,

En:

Elke persoon die een bezoek brengt aan de lokalen van de Verkoper m.o.o. eventuele aankopen,  

Hierna “de Bezoeker” genoemd

Anderzijds 

 

De Verkoper deelt de Bezoeker in overeenstemming met artikel 13 van de AVG de volgende informatie mee:

De Verkoper verwerkt middels een camerasysteem de beeldopname van de Bezoeker, dat een persoonlijk gegeven is in de zin van art. 4 alinea 2 van de AVG. De beeldopname wordt verwerkt, wanneer de Bezoeker zich in het bewaakte gebied bevindt.

Het bewaakte gebied wordt gevormd door de lokalen en rondomliggende parking van de Verkoper. De camera's registreren continu. Het bewaakte gebied is altijd aangeduid met informatietabellen, zodat de Bezoeker van tevoren op de hoogte wordt gebracht van het vastleggen van diens beeldopname, voordat hij/zij het bewaakte gebied betreedt. 

Als de Bezoeker niet wil dat diens beeldopname via het camerasysteem wordt vastgelegd, zal de Bezoeker het bewaakte gebied niet betreden. 

De persoonsgegevens van de Bezoeker worden verwerkt om juridische redenen en ten behoeve van bescherming van legitieme belangen bij de bescherming van het vermogen in het eigendom van de Verkoper en de veiligheid van personen, die zich ophouden in het gebied, dat bewaakt wordt door het camerasysteem. 

In het geval van een vastgelegde beeldopname betreft het niet de verwerking van een speciale categorie persoonsgegevens (gevoelige gegevens) in de zin van art. 9 alinea 1 van de AVG. 

In principe gaat het om visuele identificatie van een persoon in verband met zijn of haar specifieke handeling. De Verkoper zal aldus een camerasysteem kunnen gebruiken om een opname te identificeren, waarop bijvoorbeeld het plegen van een misdrijf zou worden vastgelegd, ongeacht de nationaliteit, het ras, de etnische afkomst, religie, gezondheid of toestand van de persoon op deze opname, of ongeacht de biometrische kenmerken van die persoon. Een speciale categorie persoonsgegevens (gevoelige gegevens) zou worden verwerkt, als bepaalde biometrische kenmerken van het gegevenssubject (gezichtskarakteristieken, biometrische kenmerken van het lopen, systeem voor identificatie van het menselijk gezicht/gezichtsherkenningssysteem enz.) werden opgeslagen en/of vergeleken tijdens het vastleggen of verwerken van de beeldopname., enz.).

De beeldopname van de Bezoeker wordt verwerkt door de Verkoper en gedurende 7 dagen opgeslagen in de cameraopname in het kader van een tijdlus. Als de cameraopname een niet dergelijke handeling vastlegt die kan worden aangewend ten behoeve van een legitiem belang van de Verkoper of waarbij het gegevenssubject, een derde of het openbare belang niet noodzakelijk is om deze opname te gebruiken als bewijs, wordt de beeldopname na een bepaalde periode automatisch gewist door overschrijving.

In het geval dat de beeldopname een dergelijke handeling vastlegt, wordt de beeldopname bewaard voor een periode die strikt noodzakelijk is om het legitieme belang van de Verkoper, het gegevenssubject, een derde of het algemeen belang te beschermen.

Er zal bij verwerking van de beeldopname van de Bezoeker geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaatsvinden. De beeldopname van de Bezoeker wordt verwerkt door de Verkoper of een andere persoon op basis van een contract gesloten met de Verkoper. 

De beeldopname van de Bezoeker wordt alleen doorgegeven aan andere ontvangers indien het absoluut noodzakelijk is om deze te gebruiken als bewijs ter bescherming van een legitiem belang van de Verkoper, de Bezoeker, een derde of het algemeen belang. In een dergelijk geval zou deze opname bijvoorbeeld worden overhandigd aan de bevoegde politiekorpsen, een rechtbank of een ander openbaar bestuursorgaan of aan een andere bevoegde entiteit. 

In verband met de bescherming van persoonsgegevens, verleent de AVG u de volgende rechten: 

 

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Volgens art. 15 van de AVG heeft de Bezoeker het recht om op verzoek een bevestiging van de Verkoper te verkrijgen of zijn/haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op mededeling van: het doel en de omvang van de verwerking, mogelijke ontvangers, aan wie uw persoonsgegevens beschikbaar werden of zullen worden gesteld, de perioden, waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen bij de Verkoper, de mogelijkheid om het recht uit te oefenen om bij de Verkoper correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperkingen op de verwerking ervan aan te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. U heeft ook het recht om alle beschikbare informatie over de bron, waaruit uw persoonsgegevens zijn verkregen, mede te delen en informatie, of automatische beslissing, inclusief profilering plaatsvindt, gebaseerd op verwerking van persoonsgegevens. 

De Bezoeker heeft ook het recht om de eerste kopie van diens afbeelding gratis te ontvangen. De Verkoper heeft het recht om voor extra kopiën een redelijke vergoeding in rekening te brengen, die overeenkomt met de kosten voor het maken van deze kopie. 

In het geval van verwerking van een persoonsgegeven gevormd door een beeldopname van het gegevenssubject, zijnde de Bezoeker, zal de uitoefening van dit recht slechts in beperkte mate mogelijk zijn, omdat een individuele beeldopname gewoonlijk niet wordt geassocieerd met een bepaald gegevenssubject en alleen wordt bewaard voor de noodzakelijke duur.  

 

Recht om onjuiste gegevens te corrigeren

Art. 16 van de AVG geeft de Bezoeker het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens die de Bezoeker betreffen.

Bij de beeldopname van de Bezoeker is de realisatie van dit recht echter objectief niet mogelijk. 

 

Het recht op verwijdering van persoonsgegevens

Volgens art. 17 AVG heeft de Bezoeker het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel, waarvoor ze werden verwerkt, als de Bezoeker bezwaren maakt tegen de verwerking van diens persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie, en verder geen overwegende legitieme reden bestaat voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De Bezoeker heeft ook het recht op verwijdering van diens persoonsgegevens, als deze persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of als deze persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de Verkoper rust.

Ten aanzien van de wijze van verwerking van de beeldopname van de Bezoeker en de duur, waarover uw beeldopname wordt bewaard, is de uitoefening van dit recht slechts in beperkte mate mogelijk.

 

Het recht om verwerking van persoonsgegevens te beperken

Volgens art. 18 van de AVG heeft de Bezoeker het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Bezoeker, gedurende een periode die de Verkoper in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de Bezoeker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de Verkoper heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Bezoeker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de Bezoeker heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verkoper zwaarder wegen dan die van de Bezoeker.

Wanneer de verwerking op grond van de bovenstaande gronden beperkt is, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de Bezoeker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Een Bezoeker die overeenkomstig één van bovenstaande gronden een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de Verkoper op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Als de verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker op de bovengenoemde manier werd beperkt, heeft de Verkoper het recht om deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen te verwerken met toestemming van de Bezoeker of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of om redenen van een groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Ten aanzien van de wijze van verwerking van de beeldopname van de Bezoeker en de duur, waarover de beeldopname wordt bewaard, is de uitoefening van dit recht slechts in beperkte mate mogelijk.

 

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Volgens art. 20 van de AVG  heeft de Bezoeker het recht om diens persoonsgegevens van de Verkoper te ontvangen, die de Bezoeker haar heeft verstrekt ten behoeve van het bovenvermelde doel, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en om overdracht aan een andere beheerder te vragen, als de persoonsgegevens op geautomatiseerde manier werden verwerkt, en deze overdracht technisch uitvoerbaar zou zijn. 

Gezien de bewaarduur van de beeldopname van de Bezoeker is de uitoefening van dit recht echter slechts in beperkte mate mogelijk.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Volgens art. 21 AVG heeft de Bezoeker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens om redenen die verband houden met diens specifieke situatie, als de persoonsgegevens zouden worden verwerkt ten behoeve van legitieme belangen van de Verkoper of een derde. Het indienen van een bezwaar heeft tot gevolg, dat de Verkoper niet langer het recht heeft om de persoonsgegevens van de Bezoeker te verwerken, tenzij zij bewijst, dat haar belangen (legitieme redenen voor verwerking) voorrang hebben boven de fundamentele rechten en vrijheden van de Bezoeker.  

Ten aanzien van de bewaking van het gehele pand en de omliggende parking met behulp van een camerasysteem zal de realisatie van dit recht echter slechts in beperkte mate mogelijk zijn.

 

Het recht om niet onderwerp te zijn van een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. 

Volgens art. 22 AVG heeft de Bezoeker het recht om niet onderwerp te zijn van een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. In het geval dat de persoonsgegevens van de Bezoeker door de Verkoper worden verstrekt kan een dergelijke beslissing echter niet plaatsvinden. 

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens art. 77 AVG heeft de Bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, indien de Bezoeker van mening is, dat in verband met de verwerking van diens persoonsgegevens de AVG werd geschonden.

De Bezoeker heeft het recht om alle bovenstaande rechten bij de Verkoper uit te oefenen ofwel door middel van een brief, die gestuurd wordt naar het adres Měšická 276, 390 02 Tábor ter attentie van Vladimír Šmola ofwel door middel van e-mail verzonden naar het adres gdpr@kalas.cz

De Verkoper is verplicht om op het verzoek van de Bezoeker in verband met de bovenstaande rechten te beantwoorden of om aan dit verzoek zonder onnodige vertraging te voldoen, nadat het verzoek haar zal worden betekend, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek.